Historia stowarzyszenia

Trzeci sektor w gminie Płużnica 

Gmina Płużnica, położona w powiecie wąbrzeskim, liczy 5 300 mieszkańców i obejmuje 20 wsi. Znana jest ona w regionie z aktywności społecznej i dużej ilości działających organizacji pozarządowych. Proces budowania trzeciego sektora rozpoczął się w 1998 roku. Opracowano wtedy strategię rozwoju gminy zakładającej stworzenie dobrego systemu edukacji i przyjaznych warunków do rozwoju trzeciego sektora.  Powołano również pierwszą organizację pozarządową – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.  Głównym celem tego stowarzyszenia była aktywizacja ludności gminy Płużnica, a szczególnie osób bezrobotnych.

Powstanie organizacji młodzieżowej

W 2002 roku grupa młodzieży w wieku 20-24 lat, zachęcona sukcesami Towarzystwa, postanowiła włączyć się w działalność społeczną. Nie była jednak zainteresowana rozwiązywaniem problemów związanych z bezrobociem. Chciała zajmować się aktywnymi formami spędzania czasu wolnego i rozwijaniem swoich umiejętności. Dlatego też młodzi ludzie postanowili zawiązać swoją własną organizację. 
W ten sposób powstało Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica. Na jednym z pierwszych spotkań zaplanowano między innymi takie działania jak zorganizowanie święta młodych, zabawy sylwestrowej, czy też organizowanie wieczorków filmowych. Wszystkie te pomysły zostały zrealizowane w późniejszym czasie.

Nabywanie wiedzy i doświadczenia

Początkowy rozwój stowarzyszenia wsparły programy Fundacji Wspomagania Wsi. Najpierw cztery osoby wzięły udział w dwóch kolejnych edycjach Szkoły Młodych Liderów. Po warsztatach uczestnicy mieli możliwość zrealizowania projektu finansowanego przez fundację. W ten sposób członkowie przeprowadzili swoje dwa pierwsze przedsięwzięcia Kawiarenkę filmową i Sportowe niedziele. Zachęceni ich pozytywnymi efektami wnioskowali o kolejne dotacje, na coraz większe projekty.
Kolejnym istotnym wydarzeniem w historii organizacji było utworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w Płużnicy. Na adaptację pomieszczenia byłej kotłowni i jego wyposażenie wolontariusze stowarzyszenia w 2003 roku otrzymali dotację w wysokości 10 000 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu Godzina Równych Szans.
W 2003 roku prezes stowarzyszenia został zakwalifikowany do wzięcia udziału w półrocznym programie wymiany młodzieży NetCorps 2003/2004. Czterech Polaków, czterech Ukraińców i ośmiu Kanadyjczyków spędziło trzy miesiące w Kanadzie i kolejne trzy na Ukrainie. Tematem programu był wpływ technologii informacyjnych na rozwój lokalnej społeczności. Udział w programie zaowocował corocznymi wymianami dzieci pomiędzy Płużnicą a Ostrohiem na Ukrainie. W latach 2004-2008, 40-osobowa grupa z Ukrainy przyjeżdżała na kilka dni do Polski. Dzieci i opiekunowie zakwaterowani byli w rodzinach, zwiedzali okolicę oraz prezentowali swoją działalność artystyczną podczas koncertów. Następnie na tych samych zasadach płużnicka młodzież gościła na Ukrainie.
 

Pierwsze projekty dotyczące Internetu

Zdobyta wiedza i doświadczenie zaowocowały również innymi przedsięwzięciami. W 2003 roku stowarzyszenie stworzyło pierwszą w gminie stronę w systemie portalowym, a w maju 2004 roku rozpoczęło budowę Płużnickiej Bezprzewodowej Sieci Komputerowej. Początkowo do sieci podłączone były cztery rodziny, które opłacały rachunek stowarzyszenia za Internet. W ten sposób osoby uczęszczające na świetlicę w Płużnicy mogły bezpłatnie korzystać z dostępu do globalnej sieci. Zainteresowanie tą inicjatywą wśród mieszkańców gminy było bardzo duże i szybko rosła liczba osób, które chciały podłączyć się do sieci. 
 
Zainteresowanie Internetem zaowocowało również projektem p.t. „Młodzieżowa Społeczność Informacyjna”. Na jego realizację stowarzyszenie otrzymało dotację w ramach konkursu Równać Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt  obejmował zorganizowanie szkoleń dla młodzieży z zakresu tworzenia stron internetowych w systemie portalowym, radia internetowego i forum dyskusyjnego. Następnie młodzież zaplanowała i wdrożyła te usługi. Uruchomiony został portal młodzieżowy www.emisja.org, na którym młodzież mogła zamieszczać aktualności, wymieniać się poglądami, a raz w tygodniu nadawane były audycje radiowe. 
 

Druga edycja programu e-Vita

W 2006 r. ogłoszono nabór do drugiej edycji programu e-Vita II Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Wspomagania Wsi. Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica zaprosiło do współpracy Urząd Gminy Płużnica i opracowało wniosek. Zyskał on uznanie ekspertów i Płużnica została zaproszona do udziału w programie. Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica było wtedy organizacją, której roczny budżet wynosił około 60 000 zł. Organizacja nie zatrudniała na stałe pracowników. Opierała się głównie na pracy wolontariuszy. Płużnicka Bezprzewodowa Sieć Komputerowa rozbudowywana była z opłat abonamentowych. Obejmowała ona osiem nadajników, w sześciu wsiach.  Na jej budowę przeznaczono w latach 2004-2006 około 22 000 zł. Z usług dostępu do Internetu za jej pośrednictwem korzystało 95 rodzin.

Przebieg programu e-Vita w gminie Płużnica

Pierwsze pół roku przeznaczone było na szczegółowe zaplanowanie przyszłych działań dotyczących informatyzacji. Odbyły się spotkania konsultacyjno-informacyjne z przedstawicielami rolników, przedsiębiorców, sołtysów, organizacji pozarządowych, nauczycieli, samorządu gminnego oraz młodzieży. Ich głównym celem była diagnoza aktualnego stanu wykorzystania technologii informacyjnych w poszczególnych grupach beneficjentów programu oraz identyfikacja podstawowych problemów lokalnych, których rozwiązanie ułatwiłoby wykorzystanie tych technologii. Następnie przystąpiono do tworzenia założeń strategii informatyzacji gminy Płużnica. Podczas kilku spotkań roboczych określono zasoby gminy, dokonano  analizy SWOT i PEST, stworzono wizję, misję i cele strategiczne w zakresie informatyzacji oraz opracowano koncepcję ośmiu projektów związanych z Internetem.
 
Pod koniec 2006 roku przystąpiono do realizacji poszczególnych projektów w ramach programu e-Vita II. W miejscowości Orłowo, stowarzyszenie, przy znacznym wsparciu Urzędu Gminy Płużnica, utworzyło Publiczny Punkt Dostępu (PPD) do Internetu. Z kawiarenki internetowej korzystała głównie młodzież, która przychodzi ła popołudniami, po zakończeniu zajęć w szkole. Punkt wykorzystywany był także przez świetlicę środowiskową i Klub Pracy w Orłowie, które mieściły się w tym samym budynku.
 
 
Największym przedsięwzięciem programu w gminie Płużnicy była rozbudowa Niekomercyjnej Sieci Komputerowej (NSK). W ramach tego projektu wymieniona została większość stosowanego do tej pory przez Stowarzyszenie Młodych sprzętu. Zamieniono tanie i zawodne urządzenia na stacje bazowe zbudowane w oparciu o system MiktoTik. Jednocześnie stworzono wydajną sieć szkieletową pracującą w częstotliwości 5Ghz z centralnym punktem umiejscowionym w Płużnicy. Postawienie 16m masztu umożliwiło podłączenie do sieci trzech kolejnych wsi z terenu gminy Płużnica. Dodatkowo wdrożono komputerowy system zarządzania siecią i utworzono serwis internetowy www.bezprzewodowo.pl. przeznaczony dla klientów sieci. 
 
Działaniom tym towarzyszyły równie istotne zmiany organizacyjne. Zmieniona została nazwa stowarzyszenia na Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja, organizacja wynajęła i wyremontowała nowe biuro, stała się czynnym płatnikiem podatku VAT i zwiększyła zatrudnienie o trzy osoby.  W trakcie realizacji projektu nastąpił przyrost liczby abonentów sieci z 95 do 165.
 
Integralnym komponentem programu e-Vita II były szkolenia komputerowe.  W gminie Płużnica w okresie od stycznia do września 2007 r. zorganizowanych zostało dwanaście szkoleń, w tym cztery z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu, dwa z zakresu obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, cztery z grafiki komputerowej i tworzenia stron www oraz po jednym z e-księgowości i handlu internetowego. W zajęciach tych łącznie udział wzięły 134 osoby.
 
W tym samym okresie trzy lokalne organizacje realizowały swoje projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Internet w lokalnych działaniach. Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica stworzyło Zawsze Aktualny Portal Gminny kurenda.pl, Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Gminie Płużnica serwis rolnikonline.pl, a Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica portal kulturalno-turystyczny kulturalny.eu. Strony te zostały połączone ze sobą. Mają wspólny panel administracyjny, jedną bazę danych użytkowników i identyczną funkcjonalność w zakresie obsługi. Internauta może dzięki temu łatwo przemieszczać się pomiędzy portalami i wystarczy, że zapamięta adres tylko jednego z nich. Dodatkowo wystarczy jedna rejestracja, aby korzystać w pełni z trzech różnych tematycznie serwisów.  

Dalsza rozbudowa sieci

Po zakończeniu programu e-Vita II, stowarzyszenie kontynuowało rozbudowę Płużnickiej Bezprzewodowej Sieci Komputerowej. Ze środków własnych budowano kolejne nadajniki i unowocześniano sieć. Pod koniec 2009 r. Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja dysponowało punktami dostępowymi w 14 wsiach. Za ich pomocą z usług dostępu do Internetu korzystało ponad 350 rodzin.

Kolejne projekty

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w 2007 r. sześćdziesiąt osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wąbrzeskiego i chełmińskiego zwiększyło swoje umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi internetowych w codziennej pracy organizacji. Ponadto piętnaście organizacji wdrożyło prosty system zarządzania projektem, oprogramowanie biurowe typu open source lub zbudowało własną stronę www.
 
Kolejny projekt dofinansowany został ze środków programu Rzeczpospolita Internetowa Fundacji Grupy TP i UNDP. Przeprowadzono dziesięć spotkań informacyjnych i cztery szkolenia komputerowe, promocję portalu www.kurenda.pl, wydano mini przewodnik internetowy, podłączono do Internetu cztery świetlice wiejskie oraz stworzono dziesięć stron internetowych dla lokalnych firm i organizacji.
 
W 2008 r. po raz kolejny zrealizowano projekt w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Umiejętności z zakresu wykorzystania komputera i Internetu w działalności społecznej uzyskało 62 uczestników, liderów organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. w 15 organizacjach pozarządowych wdrożono konkretne rozwiązanie z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Wymiany międzynarodowe

Wyjazdy członków stowarzyszenia na różnego rodzaju szkolenia w kraju i zagranicą zaowocowały wieloma kontaktami i inicjatywami. Dzięki nim wolontariusze  biorą udział w wymianach młodzieży, które odbywają się na terenie Polski, Niemiec, Holandii, Belgii oraz Litwy. W 2007 roku stowarzyszenie było gospodarzem wymiany “Mosty” z udziałem młodzieży z Niemiec i Litwy.
 

Fundusze Europejski

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja finansowało swoją działalność również z Funduszy Europejskich. W 2009 roku organizacja otrzymała na realizację projektu „Internet w pracy, praca w Internecie” dotację 140 000 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W wyniku realizacji sześciu bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, swoje kwalifikacje podniosły 74 osoby zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach. Ponadto podczas doradztwa zawodowego 24 uczestników projektu opracowało indywidualne plany działania.
 
Kolejną inicjatywą finansowaną ze środków Unii Europejskiej był projekt „Fundusze w akcji”. W ramach przedsięwzięcia przygotowano i wyemitowano na antenie TVP Bydgoszcz pięć 2-minutowych felietonów dotyczących zrealizowanych z sukcesem przez organizacje pozarządowe projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Wydano również płytę DVD i utworzono stronę www.dobrepraktyki.edu.pl